Szukaj

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Destini Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Złotnikach (62-002) przy ul. Obornickiej 52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000585433, NIP 9721258845, REGON 36296097500000.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu zobowiązana jest zapoznać się z jego Regulaminem.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://......., prowadzący sprzedaż mebli.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Towarów.
 • Sprzedawca - Destini Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Złotnikach (62-002) przy ul. Obornickiej 52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000585433, NIP 9721258845, REGON 36296097500000.
 • Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni, w których Sklep oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta.
 • Koszty Wysyłki Towaru – dodatkowe należności finansowe obciążające Klienta z tytułu wysyłki Towaru przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta.
 • Koszty Zwrotu Towaru - dodatkowe należności finansowe obciążające Klienta z tytułu wysyłki Towaru przez Klienta na adres Sprzedawcy wskutek odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji.
 • Towar – produkt, na który można złożyć zamówienie w Sklepie.
 • Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

§3

Wymogi techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
 2. komputer PC;
 3. łącze internetowe;
 4. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox (w wersji 79.0 lub wyżej), Chrome (w wersji 80 lub wyżej), Safari (w wersji 8.0.6. lub wyżej), IE (w wersji 9 lub wyższej) lub Microsoft Edge (w wersji 84.0.522.50 lub wyżej);
 5. aktywne konto e-mail;
 6. konieczna może być również zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player.
 7. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest również za pośrednictwem telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia z systemem Android lub IOS z dostępem do Internetu
 8. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 9. Witryna internetowa Sklepu dopasowana jest do każdej rozdzielczości ekranu.
 10. Sklep obsługiwany jest przez platformę Shoplo.com

§4

Warunki dokonywania zamówień w Sklepie

 1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 3. dokładny opisu danego produktu,
 4. łączną cenę zamówionych Towarów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe/transportowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
 5. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 6. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
 7. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu Koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
 8. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 9. adres email,
 10. adres Klienta,
 11. adres dostawy Towaru,
 12. numer telefonu,
 13. numer NIP (dla klientów – przedsiębiorców).
 14. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 15. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 16. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 17. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach pracy Sklepu.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

§5

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przesłania zamówienia Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę na podany przez Klienta adres e-mail za pośrednictwem platformy shoplo.com informacji, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia.
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów Wysyłki Towaru.
 3. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Cena Towaru podana w Sklepie nie obejmuje Kosztu Wysyłki Towaru. W przypadku realizacji zamówień w kraju oraz zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt Wysyłki Towaru. Wysokość Kosztu Wysyłki Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

§6

Realizacja zamówień i zasady płatności

 1. Czas Realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi 4 tygodnie od dnia zaksięgowania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przez Klienta za Towar zamówiony w Sklepie.
 2. W przypadku zamówień zagranicznych Czas Realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.
 3. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
 4. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 5. Destini Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. ul. Obornicka 52, 62-002 Złotniki
 7. NIP: 9721258845
 8. Santander Bank Polska SA, SWIFT: WBKPPLPP
 9. nr rachunku bankowego: 62 1090 1463 0000 0001 3193 7636
 10. system płatności elektronicznych za pośrednictwem platformy „Przelewy24”.
 11. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. Zamówienie nie będzie realizowane jeżeli płatność za Towar nie zostanie uregulowana.
 12. Po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail za pośrednictwem platformy shoplo.com potwierdzenie opłacenia zamówienia Towaru oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 13. Sprzedawca wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Klienta do realizacji dostarcza Klientowi na podany przez niego adres e-mail dokument fakturę VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 14. Paragon fiskalny potwierdzający zakup Towaru dostarczany jest Klientowi wraz z Towarem.
 15. §7
 16. Dostawa
 17. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane firmy kurierskiej wskazane są w Sklepie.
 18. Sprzedawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta za pośrednictwem platformy Shoplo.com potwierdzenie wysyłki Towaru.
 19. Próba doręczenia przesyłki następuje dwa razy. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.
 20. Koszty Wysyłki Towaru, które, oprócz ceny za Towar, ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
 21. Wysokość Kosztów Wysyłki Towaru uzależniona jest wielkości opakowania, w którym transportowany jest Towar oraz od aktualnych na dzień składania zamówienia przez Klienta stawek przesyłek kurierskich.
 22. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towar bez wad.

§8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, z zastrzeżeniem §8 ust. 9 Regulaminu.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy pocztą tradycyjną.
 3. W treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient zobowiązany jest wskazania nr rachunku bankowego, na który zwrócona ma zostać należność za Towar.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na adres Sprzedawcy.
 6. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na własny koszt i ryzyko w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszelkimi częściami lub akcesoriami załączonymi do Towaru. Na opakowanie należy nakleić kartkę A4 z podpisem „zwrot Destini”.
 7. Zwracany Towar nie może być uszkodzony lub trwale ubrudzony przez Klienta.
 8. Koszty Zwrotu Towaru obciążają w całości Klienta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
 10. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
 14. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 15. Towar zwrócony przez Klienta podlega weryfikacji pod kątem ewentualnego zmniejszenia wartości towaru na skutek użytkowania przez Klienta.
 16. Sprzedawca informuje, iż Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru na skutek obchodzenia się z nim w inny sposób niż jest to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem Towaru.
 17. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po złożeniu zamówienia i opłacenia Towaru a przed jego dostarczeniem przez Sprzedawcę, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§9

Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów z tytułu rękojmi powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi powinno obejmować dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również̇ dokładny opis zgłaszanej usterki Towaru, zdjęcia poglądowe usterki Towaru oraz treść żądania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Towar na adres Sprzedawcy na własny koszt i ryzyko w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi częściami bądź akcesoriami załączonymi do Towaru. Na opakowanie należy nakleić kartkę A4 z podpisem „reklamacja Destini”. Koszty zwrotu Towaru obciążają w całości Klienta.
 4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient powinien zostać powiadomiony drogą mailową.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo złożyć́ reklamację, przy czym odpowiedzialność́ Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie. W pozostałym zakresie odpowiedzialność́ Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność́ Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom będącym Przedsiębiorcami ogranicza się̨ do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 6. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000 z zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji w ramach Sklepu.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji Sklepie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane do ustania usprawiedliwionych celów, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

§ 11

Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 2. pocztą pod adresem Destini Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Obornicka 52, 62-002 Złotniki.
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 61 656 14 15
 4. za pośrednictwem e-mail: biuro@destini.pl
 5. Sklep pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

§12

Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub kodeksu cywilnego.

Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów